34.9 C
Athens
Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024

Ερασιτεχνική θαλάσσια Αλιεία Ακτής, Επιφανείας και Υποβρύχια. Τι ισχύει. (ΠΔ 373/85) έως και (ΦΕΚ 1012Β΄11-12-95).

Επιμέλεια : Νίκος Λυμπερόπουλος.

Η άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας που σκοπό έχει – σύμφωνα με το Π.Δ. 373/85 την ψυχαγωγία, ή την άθληση και όχι τον βιοπορισμό ή την απόκτηση εισοδήματος. Το Π.Δ. 373 της 16/22.7.1985 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 131 τεύχος Α΄ ρυθμίζει, μαζί με άλλους νόμους και κανονισμούς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά των ερασιτεχνών ψαράδων.

 Ο ερασιτέχνης ψαράς ΔΕΝ χρειάζεται πλέον ατομική άδεια ερασιτεχνικής αλιείας που εκδίδετο παλαιότερα  από το Λιμεναρχείο. Σε περίπτωση που ψαρεύουμε από βάρκα, είτε με ψάρεμα επιφανείας, είτε με ψαροντούφεκο, ΔΕΝ χρειάζεται πλέον άδεια ερασιτεχνικής αλιείας σκάφους.


Εμπορία, πώληση, βάρος ψαριών.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 7 του Π.Δ. 373/85, απαγορεύεται η πώληση και γενικά η εμπορία αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία.
Κάθε ερασιτέχνης ψαράς, επιτρέπεται να ψαρεύει συνολικά: α) Μέχρι πέντε (5) κιλά ψάρια ανά 24ωρο, εφόσον αλιεύει με οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα εργαλεία, εκτός από παραγάδια, με τα οποία επιτρέπεται να ψαρεύει μέχρι δέκα (10) κιλά. Εξαιρείται η περίπτωση που ένα ψάρι μόνο έχει μεγαλύτερο βάρος.
β) Ένα μόνο άτομο του γένους των ροφοειδών (Epinephelus)
Τα παραπάνω μεγέθη ισχύουν για κάθε ψαρά ξεχωριστά που επιβαίνει πάνω στην βάρκα. 

Επιτρεπόμενο μέγεθος Ψαριών.
Σύμφωνα με το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) 1626/1994 του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθορίζονται τα κατώτατα όρια σε εκατοστά, για κάθε είδος ψαριού που μπορούμε να ψαρέψουμε, είτε με ψάρεμα επιφανείας, είτε με ψαροντούφεκο:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΨΑΡΙΩΝΈως και (ΦΕΚ 1012Β΄11-12-95)

Κατώτατο μήκος σε εκατοστά Ψάρια
45ΡΟΦΟΕΙ∆Η
15ΣΑΡΓΟΕΙ∆Η
12ΛΥΘΡΙΝΟΕΙ∆Η, ΚΟΛΙΟΣ, ΜΟΥΣΜΟΥΛΙ
11ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΟΕΙ∆Η
12ΣΑΦΡΙ∆ΙΑ
30ΠΕΣΚΑΝ∆ΡΙΤΣΕΣ
16ΚΕΦΑΛΟΙ
24 ή (<420 gr) ανοχή 10%)ΑΣΤΑΚΟΕΙ∆Η
 45ΒΛΑΧΟΣ
 9ΓΑΥΡΟΣ
 20ΓΛΩΣΣΑ, ΤΣΙΠΟΥΡΑ
 10ΓΟΠΑ ΦΡΙΣΣΑ
 18ΣΚΟΥΜΠΡΙ  ΦΑΓΚΡΙ
 15ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
 11ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ
 23ΛΑΥΡΑΚΙ
 14ΛΙΤΣΑ
7cm ολικό ή 2cm κεφαλοθώρακαςΚΑΡΑΒΙ∆Α
 80εκ ή 10 κιλά  Χωρίς όριο ανοχήςΤΟΝΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ (ΚΟΙΝΟΣ)
 3,2 κιλά. Ανοχή 15% επί των ατόμων που αλιεύθηκανΤΟΝΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΠΤΕΡΟΣ
 ΧΤΑΠΟ∆Ι  <500gr 

Για όλα τα ψάρια κάτω των 8cm ισχύει η Α∆ 10/95 Προσοχή στο συνολικό βάρος και στο μήκος των ψαριών, καθώς οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο από 587€ μέχρι 2935€ και με αφαίρεση της ατομικής άδειας αλιείας του κυβερνήτη, καθώς και της άδειας αλιείας του σκάφους με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση, από τριάντα ημέρες μέχρι ένα χρόνο.

Γενικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις
Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με την βοήθεια φωτεινών πηγών. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται μόνο η περίπτωση αλιείας στη θάλασσα με καμάκι χεριού, η οποία επιτρέπεται να ενεργείται με τη βοήθεια ενός λαμπτήρα με διάχυτο φως (λουξ) χωρίς καταυγαστήρα, έντασης μέχρι πεντακόσια (500) κεριά.
Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με πλωτά μέσα στις λιμνοθάλασσες και τα λοιπά ιχθυοτροφεία του Δημοσίου, ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μισθωμένα ή μη.
Ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ.3 του Ν. 2040/1992 ΦΕΚ 70 τ. Α΄ αναφέρονται τα παρακάτω: Όποιος αλιεύει σε ιχθυοτροφεία, λιμνοθάλασσες, λίμνες, θυννεία, ιχθυοτρόφους ποταμούς, μονάδες υδατοκαλλιέργειας και γενικά σε ιχθυοτρόφα ύδατα, καθώς και στην προστατευτική τους ζώνη εφόσον ορίζεται, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή έχουν παραχωρηθεί σε ο.τ.α. ή σε ιδιώτες, χωρίς τη συναίνεση αυτού που έχει το δικαίωμα της αλιευτικής εκμετάλλευσης ή χωρίς την ειδική άδεια ελεύθερης αλιείας της αρμόδιας αρχής, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η διενέργεια ελεύθερης αλιείας στους χώρους αυτούς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών, καθώς και με αφαίρεση της άδειας αλιείας σκάφους και κυβερνήτη από ένα μέχρι τρεις μήνες. Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από έγκληση εκείνου που έχει το δικαίωμα της αλιευτικής εκμετάλλευσης και αυτεπαγγέλτως εφόσον την εκμετάλλευση έχει το Δημόσιο.
Οι ερασιτέχνες αλιείς. που αλιεύουν με εργαλεία, που μένουν στη θάλασσα, υποχρεούνται να τα σημαίνουν, ώστε να είναι ορατά από τριακόσια (300) μέτρα τουλάχιστον.
Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία σπόγγων και κοραλλιών.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του Ν 2332/1995 ΦΕΚ 181 τ. Α’, απαγορεύεται η αλιεία με δυναμίτιδα ή άλλες εκρηκτικές ύλες ή με τοξικές, ναρκωτικές ή διαβρωτικές ουσίες ή με συσκευές που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, καθώς επίσης και η αλιεία με οποιαδήποτε φυτική, χημική ή άλλη ουσία, που μπορεί να ναρκώνει, παραλύει, φονεύει ή καθιστά ανίκανα για κάθε αντίδραση τα υδρόβια ζώα (φλόμος, γαλατσίδα, σπλώνος, καρναρέζα, αγριόσπλωνος, μελισσάνδρα, γαλαζόπετρα κ.λ.π.).

Εργαλεία ερασιτεχνών αλιέων επιφανείας. 

Παραγάδια:
(1) Ο αριθμός αγκιστριών των παραγαδιών σε κάθε σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) για κάθε ερασιτέχνη ψαρά, που βρίσκεται μέσα σ’ αυτό. Ο συνολικός όμως αριθμός των αγκιστριών δεν μπορεί να υπερβεί τα τριακόσια (300) ανεξάρτητα από τον αριθμό των ερασιτεχνών, που βρίσκονται στο σκάφος ή το πλωτό μέσο.
(2) Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία με παραγάδια το μήνα Μάιο κάθε έτους. Με παγίδες (Κοφινέλλα – Κιούρτοι), ως εξής:
Επιτρέπεται μέχρι δύο (2) από τα εργαλεία αυτά για κάθε ερασιτέχνη ψαρά και με μήκος πλευρά κάθε ματιού, μετρούμενο από κόμπο σε κόμπο, μεγαλύτερο από σαράντα (40) χιλιοστά. Με απόχη, καμάκι χεριού, καθώς και διάφορα αγκιστρωτά εργαλεία γνωστά με τις κοινές ονομασίες “καθετή”, “συρτή”, “πεταχτάρι”, “τσαπαρί”, “πραρακόλα”, “καλαμίδι”, “πετονιά”, “σαλαγγιά” κ.λ.π. χωρίς κανένα περιορισμό.

Υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία.
1. Απαγορεύεται η άσκηση της υποβρύχιας ερασιτεχνικής αλιείας :
α) Κατά το μήνα Μάιο κάθε χρόνο.
β) Αμέσως μετά τη δύση και μέχρι την ανατολή του ηλίου.
γ) Από άτομα, που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
δ) Σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από :
(1) Tο σημείο όπου συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι.
(2) Τα λιμενικά έργα ή ναυτιλιακές σημάνσεις ή σκάφη ή άλλα πλωτά μέσα αλιείας, καθώς και τα δίχτυα με εμφανή σήμανση.
(3) Τα αγκυροβολημένα πλοία..
ε) Σε θαλάσσιες ζώνες διέλευσης σκαφών, καθώς και εισόδους – εξόδους λιμανιών ή αγκυροβολίων.
2. Απαγορεύεται στους ερασιτέχνες υποβρυχίους κυνηγούς :
α) Να αφαιρούν αλιεύματα από τα αλιευτικά εργαλεία άλλων ψαράδων.
β) Να εξακολουθούν να έχουν οπλισμένα τα εργαλεία, που είναι ειδικά για την υποβρύχια αλιεία, όταν βρίσκονται έξω από το νερό ή στην ξηρά.
γ) Να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή καταδυτικής συσκευής παροχής αέρα από σκάφος ή φορητή αυτόνομη καταδυτική συσκευή. Επίσης, απαγορεύεται να υπάρχουν αναπνευστικές συσκευές στα σκάφη και, γενικά τα πλωτά μέσα που χρησιμοποιούνται από αυτούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περίπτωση διεξαγωγής ερευνών ή άλλων δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση με την αλιεία, για την οποία, ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί να εγκρίνει την χρησιμοποίηση καταδυτικών συσκευών παροχής αέρα για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.
δ) Να χρησιμοποιούν καμάκι, που η προσωπική του δύναμη να προέρχεται από την εκπυρσοκρότηση εκρηκτικής ύλης ή άλλου χημικού μίγματος
ε) Να χρησιμοποιούν δίχτυα, σε οποιαδήποτε φάση της αλιείας.
στ) Να χρησιμοποιούν υποβρύχιο φως.
3. Οι ερασιτέχνες υποβρύχιοι κυνηγοί, όταν είναι σε κατάδυση, υποχρεούνται να φέρουν έναν επιπλέοντα σημαντήρα (πλαστικό), χρώματος κίτρινου, ο οποίος να φέρει μια σημαία κίτρινη με διαγώνια κόκκινη γραμμή, στην οποία να αναγράφονται τα ψηφία Υ. Δ. (Υποβρύχια Δραστηριότητα) και ο οποίος πρέπει να είναι ορατός με κανονικές συνθήκες από απόσταση τριακοσίων (300) τουλάχιστον μέτρων. Εάν ο υποβρύχιος κυνηγός συνοδεύεται από πλωτό μέσο, η σημαία αυτή πρέπει να είναι στερεωμένη σε εμφανές σημείο πάνω στο μέσο αυτό. Ο υποβρύχιος κυνηγός πρέπει να κινείται σε μια ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από το σημαντήρα ή το πλωτό μέσο.

Επιμέλεια : Νίκος Λυμπερόπουλος.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Τελευταία Νέα

Πιο δημοφιλή